Tag: ผู้ป่วยติดเตียง

กายภาพ ผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ประสบปัญหาป่วยติดเตียง กลายเป็นผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เล็กน้อย ในแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ป่วยที่ต้องเผชิญภาวะ อัมพฤกษ์ อัมพาตนี้เมื่อนอนติดเตียงแล้ว สิ่งที่ผู้ดูแลนั้นไม่ควรละเลย หรือมองข้ามนั่นคือการทำ กายภาพ ให้กับผู้ป่วย เพราะการทำกายภาพนั้นจะทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะข้อติด ข้อแข็ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการตื่นตัวทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้ดีขึ้น เรียกได้ว่าการทำ กายภาพ บำบัดนั้นหากผู้ดูแลไม่ปล่อยปละละเลย และทำให้ผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ก็จะส่งผลดีอย่างมากกับผู้ป่วยเลยทีเดียว  เว็บแนะนำสุขภาพ ข้อควรระวังในการทำ กายภาพ ผู้ป่วยติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต 1.ไม่ทำกายภาพด้วยความรุนแรง สำหรับผู้ป่วยที่มาภาวะนอนติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต นั้น ผู้ดูแลต้องอย่าลืมว่าความมีประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่าง ๆ นั้นมีน้อยกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้นการทำกายภาพควรทำด้วยความเบามือ 2.ไม่ทำกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยในช่วงเวลาที่เพิ่งรับประทานอาหาร หรือให้อาหารทางสายยางเสร็จใหม่ ๆ เพราะอาหารที่เพิ่งรับเข้าไปอาจยังไม่ย่อย หากผู้ดูแลทำกายภาพให้ผู้ป่วยทันทีหลังรับประทานอาหาร อาจส่งผลให้เกิดอาการอาเจียนขึ้นได้ 3.การทำกายภาพหากผู้ป่วยมีขนาดตัวที่ใหญ่ และยากต่อการทำกายภาพคนเดียวได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ควรที่จะมีผู้มาช่วยจับ หรือประคองระหว่างทำกายภาพอีก […]

Back To Top